fbpx

Turisticka agencija Maestral Novi Sad

Zatvori pretragu turisticke ponude maestral Novi Sad

Putovanje KAN

Putovanje KAN
Autobuski prevoz
1.MAJ

Putovanje KAN sa uključenom posetom Đenovi

Autobusom / 6 dana / 3 noćenja

Paket aranžman Kan – prevoz, smeštaj i panoramsko razgledanje Đenove i fakultativna poseta Eks Provansu, Avinjonu , Antibu, Nici , Monaku, Monte Karlu

TERMIN: 30.04.-05.05.2019.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.DAN (30.04.2019. utorak): BEOGRAD – KAN
Sastanak grupe u 13.15 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici “BAS”, sa predviđenih perona od 34 do 41 (ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice (preko puta hotela Prezident). Predviđeno vreme polaska u 14h. Vožnja autobusom kroz Hrvatsku i Sloveniju sa kraćim zadržavanjima radi odmora.

2.DAN (01.05.2019. sreda): KAN
Dolazak u poznato letovalište francuske rivijere Kan u prepodnevnim satima. Odlazak na pešačko razgledanje Kana – videćete poznato šetalište Kroaset, Filmsku palatu, Srpsku ulicu. Slobodno vreme do smeštaja u hotel posle 15 časova (po hotelskim pravilima). NOĆENJE.

3. DAN (02.05.2019. četvrtak): KAN – EKS AN PROVANSE – AVINJON – KAN
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti a mi Vam preporučujemo celodnevni fakultativni izlet za Eks En Provans, prestonicu Provanse ili kako ga mnogi nazivaju grad hiljadu fontana , rodni grad čuvenog slikara Paula Cezanna. Nakon dolaska sledi panoramski obilazak (pešačko razgledanje) grada: bulevar Mirabo sa drvoredom topola, katedrala Svetog Spasitelja, Gradska kuća, palata Berze, Sat toranj… Po završetku posete, nastavak puta za Avinjon, jedan od važnijih gradova Provanse koji je u 14. veku bio centar hrišćanstva, same katoličke crkve i sedište pape. Po dolasku odlazimo na razgledanje grada i obilazak gradskog jezgra u kome se nalazi Papska palata, most Svetog Benezea, katedrala Notre Dame de Doms koja se nalazi u Rocher des Doms najstarijem delu grada Avinjon… Povratak u Kan u večernjim satima. NOĆENJE.

4.DAN (03.05.2019. petak): KAN – ANTIB – NICA – MONACO – MONTE KARLO – KAN
DORUČAK. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Mogućnost organizovanja fakultativnog izleta / vožnja ka šarmantnom gradu Antib. U istorijskom centru grada smeštene su najlepše i najstarije građevine. Slobodno vreme za šetnju. U dogovoreno vreme u odnosu na informacije vodiča nastavak puta ka Nici . Po dolasku odlazak na panoramsko razgledanje Nice – grada koji čini čaroban miks Italijanske i Francuske kulture, gastronomije i arhitekture, poznatog po čuvenim engleskim šetalištem, Trgu Masena… Slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak za Monako gde možete videti katedralu u kojoj je sahranjena Grejs Keli, Knežev dvor, Okeanografski muzej. Nastavak stazom Formule 1 do Monte Karla, najluksuznijeg i najpoznatijeg kvarta Monaka. Obilazak trga Kazina sa čuvenim kazinom “Monte Carlo”, hotelom “Paris” i kafeom “Paris”. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Kan u večernjim satima. NOĆENJE.

5.DAN (04.05.2019. subota): KAN – ĐENOVA – BEOGRAD
DORUČAK. Napuštanje hotela. Polazak za Đenovu u jutarnjim satima. Po dolasku, odlazak na panoramsko razgledanje grada koji je pod zaštitom UNESCO-a. Videćete Trg de Ferari, Trg de Mateoti, Duždevu palatu, Katedralu Sv. Lorenca, via Garibaldi, Trg pobede, staru luku, via Balbi, Kraljevsku palatu… U poslepodnevnim satima oko 21h nastavak putovanja za Beograd. Vožnja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.

6. DAN (05.05.2019. nedelja): BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska je oko podneva (u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

CENA PAKET ARANŽMANA 199 €

PROMO CENA 179 € * BROJ SOBA PO PROMO PONUDI JE OGRANIČEN!

OPIS HOTELA:

 • Hotel LIGURE 3*: Hotel se nalazi u centru Kana, na oko 200 m od čuvene ulice Rue d’Antibes. Sobe su opremljene sa TWC-om, TV-om… U sklopu hotela se nalazi recepcija, sala za doručak… Usluga: noćenje sa doručkom – doručak – kontinentalni.
  http://www.hotel-ligure.com/en/

NAPOMENA ZA POLAZAK AUTOBUSA

Obezbeđene peronske karte (važe isključivo za putnike, a ne i za pratioce) , bez nadoknade, putnici će moći da preuzmu od predstavnika Argus Toursa, kod ulaska na perone, u vremenskom periodu od 45 min. do 30 min. pre programom predviđenog polaska autobusa. Putnici koji u naznačeno vreme ne preuzmu peronsku kartu, obezbeđenu od strane Argus Toursa, moći će na peron da uđu, isključivo sa individualno kupljenom peronskom kartom, koju su u obavezi sami da pribave (trenutna cena peronske karte iznosi 180 din.) Zbog ograničenog vremena zadržavanja autobusa na peronima, putnici moraju strogo poštovati satnicu za sastanak grupe jer u suprotnom neće se čekati i smatraće se da su odustali od putovanja.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
 • smeštaj u isključivo dvokrevetnim sobama (bez mogućnosti dodavanja pomoćnog lećžaja ) na bazi 3 noćenja sa doručkom (doručak kontinentalni) u hotelu Ligure 3* ,
 • obilaske prema programu putovanja,
 • usluge vodiča-pratioca za vreme trajanja aranžmana,
 • troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno osiguranje 560 dinara (Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbeđenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih),
 • osiguranje od otkaza ili prekida turističkog putovanja i druge pakete osiguranja ,
 • fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) kao i potrebne ulaznice za kulturno istorijske spomenike
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Nicu, koja iznosi 1,50 € po noći po osobi i plaća se na recepciji hotela,
 • individualne troškove i
 • ostale nepomenute troškove.

POPUSTI I DOPLATE:

 • Rezervacija 1/1 soba je moguća isključivo NA UPIT i doplata iznosi 99 €.
 • Dete do 11.99 u pratnji dve punoplatežne osobe placa 169 €.
 • Po ovom programu ne postoji mogućnost umanjenja za sopstveni prevoz.

FAKULTATIVNI IZLETI:

Eks En Provans i Avinjon -40 €. Antib , Nica , Monako i Monte Karlo – 30 €. Cena fakultativnih izleta zavisi od broja prijavljenih putnika (neophodan minimum od 30 putnika – a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera), i organizator izleta zadržava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, kao i pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih ovim programom. Izvršilac usluga i pomoći turistima u mestu odredišta je inopartner.
cene fakultativnih izleta su informativnog karaktera i podložne su promenama

NAPOMENE: U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podložna promeni. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče. Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja :Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog
NAPOMENA za smestaj: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja-Triglav osiguranje.
ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS

Call Now Button