Putovanje POREČ

Putovanje POREČ
Autobuski prevoz
5 DANA | 2 NOĆENJA

PUTOVANJE POREČ

Putovanje Poreč – autobusom / 5 dana / 2 noćenja / polupansion

TERMIN 2024:

SEPTEMBAR: 26.09.
OKTOBAR: 17.10.

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan BEOGRAD – ZAGREB
Sastanak grupe u 22:45 h (radi preuzimanja obezbeđene peronske karte) na glavnoj beogradskoj autobuskoj stanici BAS, sa predviđenih perona od 34 do 41( ukoliko davalac usluga BAS, drugačije ne odredi). Ulaz na predviđene perone je iz Karađorđeve ulice( preko puta hotela Prezident). Predviđeno vreme polaska u 23:30 h. Vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi carinskih formalnosti i odmora. Noćna vožnja.

2.dan ZAGREB – POREČ
Dolazak u Zagreb u prepodnevnim satima. Po dolasku odlazak na pešačko razgledanje grada u pratnji vodiča: Gornji grad – Crkva Svetog Marka, Banski Dvori, Kamenita vrata, Zagrebačka katedrala – Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, Trg Kapitol, Kula Lotrščak, zagrebačka uspinjača, Jezuitski trg i fontana “Ribnjak”, Tržnica Dolac; Donji grad – Trg Bana Jelačića, Cvjetni trg…Slobodno vreme. U dogovoreno vreme polazak za Poreč. Po dolasku informativno razgledanje grada, Kompleks Eufazijeve bazilike, porečke kule, palate iz gotičkog doba, Romaničke kule. Smeštaj u hotel u kasnim poslepodnevnim satima. Noćenje.

3.dan POREČ /Fakultativno PULA i BRIONI/ POREČ
Doručak. Nakon doručka slobodan dan za individualne aktivnosti ili fakultativni izlet “Pula i Brioni” (obavezna prijava i uplata prilikom rezervacije i radi se isključivo na upit). Po dolasku u Pulu, polazak na obilazak ostrva Veliki Brion koji je, kao Titovo omiljeno mesto za odlazak na odmor steklo popularnost. Ukrcavanje na brod u luci Fažana i vožnja do ostrva Veliki Brion. Po dolasku na ostrvo okupljanje na Trgu Prijateljstva i upoznavanje gostiju sa programom i načinom obilaska ostrva. Vožnja vozom kroz safari park, i uživanje u neobičnoj kombinaciji flore i faune za ove geografske prostore uz pratnju lokalnog vodiča u trajanju od sat vremena. Zaliv Verige, Maslina stara jedan i po milenijum, Crkva Sv. Germana, fotografska izložba Josip Broz Tito i mediteranski vrt biće sastavni deo našeg izleta. Povratak u Pulu i odlazak na razgledanje najvećeg grada na području Istre, čuveni Amfiteatar (ulaznice nisu uključene), Pulski Kaštel, Trg – Forum i Augustov hram. U dogovoreno vreme polazak za Poreč. Slobodno vreme. Noćenje.

4.dan POREČ / Fakultativno ROVINJ / BEOGRAD
Doručak. Nakon doručka odjava iz hotela i slobodno vreme do polaska za Srbiju, ili odlazak na fakultativni izlet “Rovinj”. Jedan od najslikovitijih i najromatičnijih gradova na Mediteranu. Ono što ga izdvaja od ostalih Istarskih gradova je priroda koja će vas zadiviti, raznovrsnost arhitektonskih stilova, gradska kultura, stari grad koji je proglašen za spomenik kulture. Po dolasku, odlazak u informativnu šetnju istoriskim jezgrom ovog šarmantnog grada. Uske kamene popločane uličice, šarene uske zgrade, cvetni trgovi i pogled na okolna ostrva sa platoa ispred crkve svete Eufemije učiniće Vas da ponovo poželite da mu se vratite. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Povratak u Poreč po ostatak grupe i planiran polazak za Srbiju oko 18:00 h. Noćna vožnja preko Hrvatske sa kraćim usputnim zadržavanjima radi osveženja i carinskih formalnosti.

5.dan BEOGRAD
Očekivani dolazak u Beograd na mesto polaska u ranim jutarnjim satima ( u zavisnosti od uslova na putu i graničnim prelazima). Kraj programa.

CENA ARANŽMANA PUTOVANJE POREČ – 189€ / 179€*

* PROMO CENA /BROJ MESTA OGRANIČEN/

OPIS HOTELA:

Smeštaj u navedenom hotelu ili sličnom:
Hotel PLAVI 3* / ISTRA 3* / GRAN VISTA 3* – nalazi se u turističkom kompleksu Zelena laguna, na oko 5 km od centra Poreča. Sve sobe sa TWC-om, telefonom, klimom i TV-om. Gostima hotela na raspolaganju restoran. Doručak i večera je na bazi švedskog stola. https://www.plavalaguna.com/en/hotels/plavi; https://www.plavalaguna.com/en/hotels/istra; https://www.plavalaguna.com/en/hotels/gran-vista

MEDITERAN 3* ili MATERADA 3* ili slični nalazi se u turističkom kompleksu Plava laguna, na oko 3 km od centra Poreča. Sve sobe sa TWC-om, telefonom, klimom i TV-om. Gostima na raspolaganju restoran. Doručak i večera je na bazi švedskog stola. https://www.plavalaguna.com/en/hotels/mediteran; https://www.plavalaguna.com/en/hotels/materada

Opšta napomena: Za objekte koji su pokriveni Wi-Fi signalom, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Hotel zadržava pravo da uslugu korišćenja wifi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.

Napomena za smeštaj: U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

CENA ARANŽMANA PUTOVANJE POREČ OBUHVATA:

 • Prevoz turističkim autobusom,
 • Smeštaj u hotelu u Poreču na bazi 2 polupansiona,
 • Usluge turističkog i lokalnog vodiča po programu,
 • Razgledanja i obilaske prema programu,
 • Troškove organizacije putovanja

CENA ARANŽMANA PUTOVANJE ISTRA I PLITVIČKA JEZERA NE OBUHVATA:

 • Putno zdravstveno osiguranje
 • Fakultativne izlete /
 • Individualne troškove

POPUSTI I DOPLATE:

 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 10 €,
 • po ovom programu nema umanjenja za sopstveni prevoz
 • doplata za 1/1 sobu 40€.

FAKULTATIVNI IZLETI

 • Pula i Brioni – 55€ / deca do 12 godina 50€, (autobus + brod + voz + vodič)obavezna prijava i plaćanje u agenciji prilikom rezervacije
 • Rovinj – 20€ / deca do 12 godina 15€, (autobus i vodič)

VAŽNO:
U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru uslova predviđenih zakonom, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica. Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima na polasku i u toku trajanja aranžmana.
Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE,pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 6 meseci od dana dana povratka sa putovanja. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja. Preporučuje se putnicima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU( potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da
pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Argus Tours ne može imati uticaja. Posebno ukazujemo na moguće posledice svetske energetske krize, te ukoliko iz tih razloga dođe do poremećaja u snabdevanju energentima (gas, restrikcije struje, nedostatak grejanja, i sl.), organizator putovanja ne može snositi odgovornost s obzirom na to da se radi o opšte poznatim razlozima koji su van domašaja naše delatnosti.
Prtljag putnika sme da sadrži, isključivo, poklone i stvari za ličnu upotrebu !!! Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu. Napomena za raspored sedenja : Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog. Organizator putovanja ima pravo na jednostranu promenu ugovorene cene u slučajevima, pod uslovima i na način predvidjen zakonom (promena cene prevoza do koje je došlo usled promene cene goriva ili drugih izvora energije; uvećanje postojećih taksi ili uvodjenja novih taksi, uključujući i boravišne takse, avio-takse ili takse za ukrcavanje ili iskrcavanje u lukama i na aerodromima; povećanje deviznog kursa koji se odnosi na turističko putovanje). Putnik ima pravo na smanjenje ugovorene cene, u slučaju da se ovi troškovi smanje, u skladu sa zakonom. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici, objektu ili prevoznom sredstvu dužan je troškove prouzrokovane istom nadoknaditi lično na licu mesta.

ARANŽMAN PUTOVANJE TREINJE JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 50 PUTNIKA.
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.
Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUSTOURS

Ukoliko Vam program za POREČ ne odgovara zbog termina polaska, vrste prevoza, izbora hotela ili nečeg drugog uvek možete sami kreirati sopstveni aranžman. Pogledajte ponude vezane za Bosnu i Hercegovinu, autobuske karte, avio karte i rezervacije hotela u celom svetu.

Call Now Button